کاخ بانوی Dressup (فارسی) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این مجموعه لباس های رنگارنگ برای یک خانم در قصر است. او برای شرکت در یک رویداد مهم است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPalaceLadyDressup