پیراستن عبا تینا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

راهنما تینا انتخاب لباس و لوازم جانبی که بهترین کت و شلوار او!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsTinaGownDressup