لباس توپ لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کدام لباس شب باید از این دختر برای توپ اول خود را انتخاب می کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBallGown