لباس عروسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این یکی از بزرگترین روز از زندگی او را، پس او را لباس کاملا برای عروسی و از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpWeddingGown