رز پیراستن خواهران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این خواهران چیزی مشترک: گل رز. شما قادر خواهید بود به لباس یکی از آنها به طوری که آنها نگاه کمی بیشتر شبیه به یکدیگر است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlDress UpRoseSistersDressup