گل دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گل دختر را دوست دارد به پیاده روی چرا که او عاشق طبیعت است. لباس او را تا به طوری که او احساس می کند راحت است، اما فراموش نکنید برای مطابقت با لباس های رنگارنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFlowerGirlDressup