قدرت گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

در نظر گرفتن 3 یا بیشتر از گل آنها را روشن کنید.

اگر آب آبیاری می تواند اجرا می شود گل سر می برد و شما از دست دادن.


کنترل بازی:
کلید فلش چپ و راست بچرخانید.

به ساقه.

PuzzleKidsGirlFlowerGirlsPower