گل تلاش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

اتصال دو یا چند گل با چرخاندن شاخه به روشن دور کاشی از هیئت مدیره بازی

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Board GirlTiming FlowerGirlsQuest