دیوانگی گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چین حداقل 3 گل به صورت عمودی یا افقی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Matching FlowerAndroid GirlsFrenzy