عمل توسعه دادن رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید با پوشیدن به سبک های مختلف و رنگ بالشتک.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsColorfulPadding