پیراستن پیراهن های رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس های رنگارنگ ترین قرار دهید بر روی جوانان ما و مدل زیبا. تطابق رنگ نامحدود و آفتابی، نمونه ای از تابستان نزدیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpColorfulShirtsDressup