مد دختر پیک نیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این دختر زیبا را دوست دارد گرفتن پیک نیک در تابستان. راهنما انتخاب کردن یک لباس زیبا برای یک روز از ساندویچ آرامش بخش و داستان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpFashionGirlParkStyleChicDressDress UpSummerPicnic