پیراستن زیبایی تابستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تابستان گرم است اما این بانوی زیبا می خواهد برای لذت بردن از گرمای تابستان. این ها 'تا به شما برای انتخاب لباس مناسب برای او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSummerBeautyDressup