حمل و نقل شلوار تابستانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می توانم لباس های گاه به گاه خوبی برای این دختر دوست داشتنی در ساحل شما انتخاب می کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSummerCargoPants