پازل باربی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنما اتمام پازل در راه بسیار سریع.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

PuzzleKidsGirlAdverGirlsBarbie