پازل باربی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تکمیل این باربی برای شما قبل از زمان اجرا می شود خارج

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleGirlAdverGirlsBarbie