Triachnid بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما جستجو عنکبوت یتیم برای مواد غذایی خود را. در ابتدای بازی شما باید یک کتاب دستورالعمل های کوچک می باشد.

کنترل بازی:
ماوس - کشیدن پنجه های خود را در امتداد فاصله
- چنگ زدن به اشیاء کلیدهای Ctrl
- ارسال وب سایت انجمن W، A، S، D - موجودی.

AdventureTriachnid