لوفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   116 64.71% with 17 votes

کمک لوفی برای به دست آوردن نقشه گنج به خط بزرگ، هنگامی که شما می توانید از نقشه شما می توانید سطح تا شما فقط چهار زندگی برای هر سطح

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی، فضا به ساقه، فضای مطبوعات نوار سلاح استفاده

ShootingAdventurePlatformsCollecting Cartoon