بن 10 غار ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

در این تور ماجراجویی، بن 10 غار جدید می یابد. راهنما بن 10 عبور مأموریت خود و نابود کردن تمام هیولا.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به ساقه.

ShootingAdventurePlatformsAlienCollecting Cave