ماجراجویی دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

مسابقه گذشته دوچرخه خود را بر روی موانع به خط پایان، جمع آوری سکه در راه خود را برای به دست آوردن نمره بیشتر.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو. پایین کلید فلش - حرکت به عقب. چپ / راست کلید فلش - برای لاغر دوچرخهسواری 'بدن.

AdventurePlatformsMotorcycleObstacleCollecting Bike