صحرا دوچرخه سواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

صحرا سوار دوچرخه خود را در بیابان. مسیرهای کوه بسیار آسان برای عبور نیست. هدف شما این است برای تکمیل تمام 7 سطح را به نفع خود بازی.

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingAdventureMotorcycleObstacleDesertBikeRide