رانش صحرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

سوار غروب آفتاب در این بازی مسابقه ای سرد و مطمئن شوید که شما قبل از نیمه شب به خانه!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای سوار.

DrivingSportsMotorcycleDesertDrift