بازی رالی کویر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

گام تا گاز و استفاده از ترمز های خود را هنگامی که زمین پر از دست انداز در حال آمدن است تا. چه مدت می تواند شما را نگه دارید تا زمانی که شما سر و صدا تا خودرو خود را؟

کنترل بازی:
کلید فلش راست - گاز
چپ کلید فلش - ترمز.

DrivingDesertRallyGame