شکارچی کویر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه هر حیوانات بیابان که حرکت. همه باید بمیرد!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند. فاصله
به بارگذاری مجدد.

ShootingActionAnimalDesertHunter