مراقب شکارچی در پشت شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   183 85.71% with 21 votes

هم شلیک lurkers و یا آنها را دریافت خواهید شما گذاشته.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت در اطراف. انجمن آمار فاصله برای آتش. انجمن آمار کنترل به بارگذاری مجدد (یا روی مک را وارد کنید).

ShootingActionFunnyWatchYourBehindHunter