شکارچی بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما لیزا Meng در، شکارچی بیگانه، شکارچی فضل ترسید که بیگانگان بد برای ورزش و سود را می کشد است. دزدان دریایی بیگانه اند بیش از یک کشتی باری گرفته و حال حاضر مجرمان گرم. اجازه تیراندازی شروع می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionAlienHunter