1ST رانش مرحله مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

بهترین دامان خود را در حالی که ماشین شما بی اراده کار کردن.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت خودرو و انجام رانش.

DrivingRacingDriftStage