سر به سر مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب از وسایل نقلیه مختلف، آنها را نیشگون گرفتن و کشیدن، نژاد در سراسر آهنگ های مختلف به عنوان شما سعی می کنید به نمره بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingRacingObstacleHead