دوچرخهسواری گریم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دوچرخهسواری تلخ است می خواهد برای رفتن به دور بر روی دوچرخه خود را. اما موانع در همه جا وجود دارد.
کمک به او برای از میان برداشتن همه موانع در اسرع وقت.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow

DrivingRacingObstacle