D اولیه: مرحله رانش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2911 72.5% with 40 votes

می تواند به شما رسیدگی به drif کامل

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا برای ترمز.

DrivingKidsParodyInitialDriftStage