پارکینگ تریلر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

چقدر خوب شما را در بازی های پارکینگ؟ این یک تجربه متفاوت است، ببینید که چگونه به خوبی شما می توانید کار از پارکینگ تریلر دسته!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleParkingTrailer