پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3113 70.45% with 44 votes

پارک خودرو را در مکان تعیین شده بدون هدف قرار دادن هر گونه موانع، قبل از زمان اجرا می شود خارج. شما باید 3 شانس برای پارک اتومبیل.

کنترل بازی:
پیکان left/right- برای هدایت چپ / راست فلش
تا سرعت. فلش
پایین برای کاستن سرعت / توقف.

DrivingParkingTiming