مقاله پارکینگ خودرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو با یک ماشین کاغذ را از طریق تمام جهان ساخته شده از کاغذ. شما باید به درایو به نقطه مشخص شده و پارک ماشین شما.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

= درایو

DrivingParking