درایور اد مستقیم - بازی پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3918 68.42% with 57 votes

پارک خودرو و جلوگیری از ضربه اتومبیل های دیگر.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت
پایین کلید فلش - معکوس.

DrivingObstacleParkingDriversDirectGame