درایور اد پیداکنید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

آماده شدن برای دریافت مجوز خود را در رانندگی اد GT با در نظر گرفتن یک آزمون رانندگی در اطراف شهر بسیار شلوغ است!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingStreetObstacleDrivers