مسابقه ماموریت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

رانندگی خود را در اطراف شهر به عنوان شما قبول ماموریت و کامل آنها را در درون محدودیت زمانی.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت کاربری پایین کلید فلش - ترمز / معکوس.

Role PlayingDrivingActionStreetObstacleCollecting MissionRacing