اسب گله دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   145 73.68% with 19 votes

شما باید 3 سال به آموزش اسب. فروش اسب و آموزش آن. دان 'تی برای تغذیه اسب خود را فراموش کرده ام. شما دعوت نامه برای مسابقات دریافت خواهید کرد.

کنترل بازی:
در طول آموزش و نژاد شما می توانید اسب خود را سریعتر با فشار دادن فضا، اما مراقب باشید به تایر اسب خود را بیش از حد نه.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesRacingAnimalHorseRancher