Janes از عقار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   38 27.27% with 11 votes

ساخت شهر خود را با نیروگاه ها، خانه ها، و بیشتر. جمع آوری اجاره ساخت

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationPurchase Equipment UpgradesManagementJanesRealty