شهر سالن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

بازی کار خدمت هر مشتری قبل از زمان در غیر این صورت زندگی از دست می دهد. دست آوردن پول هدف به ارتقاء همه موارد. با استفاده از ماوس به کشیدن مشتریان به صندلی آرایشگاه و خدمت به آنها را با کشیدن ابزار مناسب با اقلام انتخاب شده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesGirlGroomingManagementCitySalon