شهر حماسه ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

در مدیریت بازی شهر حماسه ساز آن وظیفه شما این است برای به دست آوردن پول کافی برای ساختن بزرگترین شهر ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesManagementEpicCityBuilder