عملیات باشگاه جوانان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

راه اندازی و اجرای بسیار خود باشگاه جوانان خود را، نگه داشتن عضویت شما و امور مالی خود را سالم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesOperationYouthClub