حزب پایین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   105 66.67% with 15 votes

مراقبت از مهمانان حزب خود را به عنوان آنها می خواهند به تغذیه، و حزب.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingKidsPurchase Equipment UpgradesPartyDown