رفته به سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   25 28.57% with 7 votes

این سگ کثیف خواهد هر چیزی را به نفع دیگران بزرگ انجام!

کنترل بازی:
را انتخاب کنید که سگ را به خرید (با کلیک کردن با ماوس خود را) و سپس پرداخت هزینه برای آموزش و اقلام در مغازه سگ خود را برای بهبود عملکرد '. برخی از اقلام شما می توانید در مغازه ها خرید می تواند در مسیر (غیر قانونی) مورد استفاده قرار گیرد مانع عملکرد های مورد علاقه. این آیتم ها خواهد شد تا پاپ در آغاز هر مسابقه انتخاب شده است. انجمن را سگ خود را به بهترین او می تواند و او را به قهرمانی!

Role PlayingRacingAnimalManagementAndroid GoneDogs