تاکسی بمبئی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

Pakya، راننده تاکسی است، نا امید و خسته پس از یک روز سخت کار 'و در حال حاضر با مشکل دیگری، پارکینگ مواجه است. راهنما Pakya مانور چرخ در برابر فضاهای پارکینگ ربوده شده قبل از زمان اجرا می شود خارج. فضای پارکینگ تنگ مهارت های رانندگی خوب را خواستار شده است. موفق باشید و لذت ببرید پارکینگ!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- ترمز دستی.

DrivingObstacleParkingBombayTaxi