جنون تاکسی بمبئی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

درایو را به قلب بمبئی.

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید خود را به بازی.

DrivingParkingBombayTaxiMadness