سیم تاکسی - Lotopolis شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

تاکسی بازی شبیه سازی. انتخاب کنید تا به مسافران خود و آنها را به مقصد است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو و
R به تغییر ایستگاه رادیویی. H
به شاخ.

DrivingAdventureObstacleSeriesTaxiLotopolisCity