قورباغه در شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یکی ماجراجویی قورباغه در شهر بزرگ. پرش به دقت اجتناب از همه موانع. سعی کنید به کشته شود!

کنترل بازی:
استفاده از فلش به پرش.

AdventureAdventureFrogJumpCity