قطبی اکسپرس: چیس بلیط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

راهنما قهرمان ما از بازیابی بلیط خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyPolarExpressTicketChase