لیلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ماهی کوچولو خیلی کوچک هستند برای گرفتن غذا خود را. آنها به کمک شما نیاز دارند.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - Swim up با انجمن چپ کلیدهای پیکان راست - شنا در حال بارگذاری. چپ / راست کلید فلش - های شیرجه
فاصله - قطره ساندویچ.

WaterGirlFishObstacleSwimmingFoodAdverLiloStitchPeanutButterExpress