براوو Sisi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

شنا در زیر آب و گرفتن تن ماهی برای تکمیل هر دور.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت در اطراف.

WaterFishFishingSwimmingAdverBravoSisi